logo menu_nieuws
 
 
  Ondanks de constante zorg en aandacht die Tranquillia aan deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig
of onjuist is.

De informatie op Tranquillia wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tranquillia. (ook niet via een eigen netwerk).

Tranquillia kan er niet voor instaan dat de informatie op Tranquillia geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd.
Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Tranquillia sluit alle aansprakelijkheid uit voor enig directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Tranquillia, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om Tranquillia te kunnen raadplegen.
 
 
  facebook